ข้อมูลนิติกร

สมาคมนักกฏหมายสาธารณสุข

ลำดับ

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

เขตสุขภาพ

จังหวัด

ระดับตำแหน่ง

1 นายสุเทพ นาคนาม เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
2 นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการพิเศษ
3 นายพชร มาเทียน เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
4 นายนิพนธ์ จันดารักษ์ เขต 8 มุกดาหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวประภาพร หงษ์ตระกูล เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
6 นางสาวสุณีย์พร แดงภูมิ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรปฏิบัติการ
7 นางสาวขจีรัตน์ ศรีดี เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
8 นางพัชรีพร บุญรอด เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรปฏิบัติการ
9 นางสุมาลี ทองศรี เขต 4 สิงห์บุรี นิติกรชำนาญการ
10 นางศิรินุช ศรีสุวรรณ เขต 1 แพร่ นิติกรชำนาญการ
11 นางสาวกฤตติกา กลิ่นชื่น เขต 8 มุกดาหาร นิติกร
12 นายพิทักษ์ มูลประดับ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรปฏิบัติการ
13 นายระวี แววศรี เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
14 นางสาวอุทัย สมบูรณ์ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
15 นายคเนศ วงษา เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
16 นายอำนวย บุญเพชร เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
17 นางจารุณี ภักดีโต เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
18 นางสาวลลิดา แจ่มจำรัส เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรชำนาญการ
19 นายสมชาย รำจวน เขต 5 นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
20 นายชุมพล นาคอ่อน เขต 5 สมุทรสาคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
21 นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ เขต 9 นครราชสีมา นิติกรชำนาญการพิเศษ
22 นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกรชำนาญการ
23 นายศรัณย์ พงษ์สาลี เขต 9 สุรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ
24 นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์ เขต 11 ชุมพร นิติกรชำนาญการ
25 นางสาวนันทลักษ์ บุญฤทธิ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
26 นายนัฐพร ทัพชัยยุทธ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
27 นายสมหมาย แย้มยิ่ง เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
28 นางสาวอรกวี ข้องรัก เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
29 นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล เขต 11 พังงา นิติกรปฏิบัติการ
30 นางสาวบุญญา บุศบก เขต 11 พังงา นิติกร
31 นางนฤมล ทองพนัง เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกรชำนาญการ
32 นายประเทือง คำภานันต์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ
33 นายจรูญศักดิ์ ศิริพงษ์อาภรณ์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการ
34 นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
35 นายสมควร นิ่มนวลศรี เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการ
36 นายณัฐวรรธน์ มูลมิตร์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
37 นายประมวลศิลป์ บุพศิริ เขต 8 สกลนคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
38 นายครรชิต เมาะสาษี เขต 8 หนองบัวลำภู นิติกรชำนาญการ
39 นางสาวสุดารัตน์ ประสานญาติ เขต 8 เลย นิติกรชำนาญการ
40 นายสุภาพ โพนสิงห์ เขต 8 หนองคาย นิติกรชำนาญการพิเศษ
41 นางสาวชุติมา โต้นดง เขต 9 ชัยภูมิ นิติกรชำนาญการ
42 นายนฤพล ประยูรพันธุ์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
43 นางสาวพรพิมล แน่นหนา เขต 6 ฉะเชิงเทรา นิติกรชำนาญการพิเศษ
44 นายจุตรพิธ ชนะสิทธิ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกร
45 นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกรชำนาญการ
46 นายข่าน ประเสริฐกลาง เขต 6 จันทบุรี นิติกร
47 นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
48 นางสาวอารดา กันวนา เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
49 นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน เขต 4 นครนายก นิติกร
50 นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี เขต 4 นครนายก นิติกรชำนาญการ
51 นายวลิต สุวรรณาลัย เขต 4 ลพบุรี นิติกรชำนาญการ
52 นางบุญมี ทิติ๊บ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรปฏิบัติการ
53 นางสาวกรรณิกา สตารัตน์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
54 นายทรัพย์สิน วงศ์ศิลป์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการ
55 นายประจวบ จำลองเพ็ง เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการพิเศษ
56 นายนิติกร พุทธลา เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
57 นายวิชัย รัตนกรีฑากุล เขต 4 นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
58 นายพุทธา ศรีเกิน เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการพิเศษ
59 นายสมเพชร ชมบุญ เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
60 นายสุมิตรชัย คำเขาแดง เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
61 นายสุรศักดิ์ สุตธรรม เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
62 นายวินิช โสภาพล เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการ
63 นายอัฐวุฒิ มาตย์วิเศษ เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
64 นายบัณฑิต ชาตะกูล เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการพิเศษ
65 นางสาวสุนิสา นวนนก เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการ
66 นางสาวนภาพร ถิ่นแก้ว เขต 12 นราธิวาส นิติกร
67 นางสาวนาฏปวีจ์ ชินวงค์พรหม เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
68 นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
69 นางสาวสุภาพร ทับอินทร์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
70 นางสาวนภัส คำนวณ เขต 5 สุพรรณบุรี นิติกรชำนาญการ
71 นางเพ็ญพร โภควิริยะ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการ
72 นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรปฏิบัติการ
73 นางสาวปริญญา พลอยจั่น เขต 6 ตราด นิติกร
74 นายจเร บัวสัมฤทธิ์ เขต 1 พะเยา นิติกรชำนาญการ
75 นายบรรณ เอี่ยวสกุล เขต 11 ภูเก็ต นิติกรชำนาญการ
76 นางสาวธิติมา ณ พัทลุง เขต 12 ตรัง นิติกร
77 นายนรินธร ใบกอเด็ม เขต 12 ตรัง นิติกรชำนาญการพิเศษ
78 นายสุพจน์ จิตสงวนสุข เขต 4 สระบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
79 นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
80 นายปราโมทย์ บุญเปล่ง เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ
81 นายพิชิตชัย เชิดชู เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการ
82 นายณัฐภัทร สมบรม เขต 6 สระแก้ว นิติกร
83 ส.ต.ท.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์ เขต 1 ลำพูน นิติกรชำนาญการ
84 นายอาคม สังข์พนัส เขต 1 ลำพูน นิติกรปฏิบัติการ
85 นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ เขต 1 ลำพูน นิติกร
86 นายประกิต สิงห์ประพันธ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรชำนาญการ
87 นายรพี จันทร์โสภา เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกร
88 นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ เขต 2 สุโขทัย นิติกร
89 นายเมฆ อินมา เขต 2 สุโขทัย นิติกรชำนาญการพิเศษ
90 นางสาวสิริรัตน์ กันดี เขต 1 แพร่ นิติกรปฏิบัติการ
91 ว่าที่ ร.ต.หญิงนงลักษณ์ คำภารัตน์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกร
92 นายธานี มีเอี่ยม เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการ
93 นายนรินทร์ คงแก้ว เขต 12 สงขลา นิติกรชำนาญการ
94 นายสรวิศฐ์ โพธิ์รักษา เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
95 นายสมศักดิ์ เทพาทิพวงศ์ เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
96 นายศุภภมร บุญเสริม เขต 3 ชัยนาท นิติกรชำนาญการ
97 นางสาวสุรีย์พร ตรัยภูมิ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
98 นายปุณณชัยรีย์ จโนการ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
99 นายจิระศักดิ์ บัวหลวง เขต 11 ระนอง นิติกรชำนาญการ
100 นายชนินทร์ มูลตรีสา เขต 8 สกลนคร นิติกร
101 นายศุภชัย สมแก้ว เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
102 นายสมชาย พริกเล็ก เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
103 นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์ เขต 1 น่าน นิติกรชำนาญการ
104 นางสาวผกาวรรณ วันเพ็ง เขต 4 สระบุรี นิติกรปฏิบัติการ
105 นางจันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว เขต 1 แม่ฮ่องสอน นิติกรชำนาญการพิเศษ
106 นางสาวสุชญา กูลศิริ เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
107 นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล เขต 8 นครพนม นิติกรชำนาญการ
108 นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ เขต 1 สป.สธ. นิติกรชำนาญการพิเศษ
109 นายธีรพงษ์ จันทนิตย์ เขต 4 อยุทยา นิติกร
110 นางสาวลลิตา ทรัพย์ดำ เขต 6 จันทบุรี นิติกรปฏิบัติการ
111 นายสุรเวช อุ่นแก้ว เขต 6 สมุทรปราการ นิติกรปฏิบัติการ
112 นายภาสกร ประยูรพันธุ์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
113 นายกิตติ ใจสมุทร เขต 12 ปัตตานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
114 นายเกตุแก้ว แก้วใส เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
115 นางสาวศศินันท์ หยูตุ้ง เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
116 นายธนู คลังเพ็ชร เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
117 นายปิยะพงษ์ ฉ่ำมณี เขต 8 สกลนคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
118 นายณรงค์ พุทธรักษา เขต 5 เพชรบุรี นิติกรชำนาญการ
119 นางสาววันวิสาข์ หวันทา เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
120 นายไวพจน์ แสนใจธรรม เขต 1 สป.สธ. นิติกรชำนาญการพิเศษ