นางเพ็ญพร โภควิริยะ

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 3
  • ส่วนราชการ : สสจ.นครสวรรค์
  • จังหวัด : นครสวรรค์