วิสัยทัศน์

13 กันยายน 2561

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประสานความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข พันธกิจ 
 
๑. พัฒนากฎหมายหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๒. มีการบังคับใช้กฎหมาอย่างมีประสิทธิภาพ rolex kopia เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างและพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะสูง ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ๔. ลดปัญหาการร้องเรียนและฟ้องร้องคดีอันมีสาเหตุจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 
 ๕. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ