• นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์

  นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
 • นายนิพนธ์ จันดารักษ์

  อุปนายก
 • นายระวี แววศรี

  อุปนายก
 • นายสมชาย รำจวน

  อุปนายก
 • นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ

  อุปนายก
 • นายวิชัย รัตนกรีฑากุล

  อุปนายก

 • นายเสมอ กาฬภักดี
  กรรมการและเหรัญญิก
 • นายนรินธร ใบกอเด็ม
  กรรมการและปฏิคม
 • นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง
  กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • นายพิชิตชัย เชิดชู
  กรรมการและวิชาการ
 • นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ
  กรรมการและนายทะเบียน
 • นายพชร มาเทียน
  กรรมการและเลขานุการ
 • นายสุจินต์ สิริอภัย
  กรรมการ
 • นายคเนศ วงษา
  กรรมการ
 • นายประเทือง คำภานันต์
  กรรมการ
 • นายกิตติ ใจสมุทร
  กรรมการ

ประธานเขต

 • นายนรินธร ใบกอเด็ม
  ประธานเขต12 ตรัง

ติดต่อสมาคม

 • ที่อยู่: อาคาร 6 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 88/20 ซ.ติวานนท์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 • เบอร์โทร:02-5901432 , 08-64410306

 • Email: phlawyer.a@gmail.com

Follow Us