นายไวพจน์ แสนใจธรรม

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 1
  • ส่วนราชการ : กลุ่ม สวค. สป.
  • จังหวัด : สป.สธ.