25-4-66 รวม 108 คำถาม พนักงานราชการ ฉบับ 2550 และ2560

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 72 ครั้ง

การให้สัตยาบันในการสั่งซ์้อสั่งจ้าง

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 67 ครั้ง6-2-66 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 63 ครั้ง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กฎ ระเบียบต่างๆ

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 64 ครั้ง

ความเห็น คกก.กฤษฎีกา ละเมิด จนท.ปี2540-2550

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 63 ครั้งรวม แนวทางการลงโทษวินัย กพ(พรบ.18-35).เล่ม 2

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 71 ครั้ง

รวม แนวทางการลงโทษทางวินัยของ กพ.เล่ม 1

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 72 ครั้ง


รวม คำพิพากษาคดีรักษาพยาบาล ที่น่าสนใจ

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 74 ครั้ง
บำเหน็จตกทอด เป็นมรดก หรือไม่

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 47 ครั้ง
คำว่า โดยอนุโลม นั้น ใช้อย่างไร

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 45 ครั้ง

กพ.หารือกฤษฎีกา ม.100 กรณี มติ ปปช.แก้ไขใหม่

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 47 ครั้ง
27-1-65 ผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการและ จนท.

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 42 ครั้ง


24-6-65 คู่มือ กม PDPA สำหรับประชาชน

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 55 ครั้ง
21-4-65 คู่มือการสั่งราชการ จัดทำโดย กพร

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 49 ครั้ง
14-3-65 กม.ระเบียบ ปกครอง ดูแล ใช้ ที่ราชพัสดุ

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 46 ครั้ง4-4-6 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหาร

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 65 ครั้ง

1-5-65 ประวัติความเป็นมา รพ.สต.

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 61 ครั้ง

1-2-65 การจัด อาวุโส ในราชการ

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 64 ครั้ง

(รวม) บทความคดีปกครอง-วินัย 2563

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 61 ครั้ง


อยู่บ้านพักราชการแล้วเกิดเพลิงไหม้

30 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 62 ครั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

26 มิถุนายน 2566 : เข้าชม 59 ครั้งกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.

13 กรกฎาคม 2566 : เข้าชม 64 ครั้ง