ข้อมูลสมาชิกสมาคม

สมาคมนักกฏหมายสาธารณสุข

เลขสมาชิก

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

เขตสุขภาพ

จังหวัด

ระดับตำแหน่ง

1 เขต
2 นายเสมอ กาฬภักดี เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
3 นายสุจินต์ สิริอภัย เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการ
4 นายณฤทธิ์ กันทะวรรณ์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการพิเศษ
5 นายพชร มาเทียน เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
6 นายนิพนธ์ จันดารักษ์ เขต 8 มุกดาหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวประภาพร หงษ์ตระกูล เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
8 นางสาวธีรนุช ธีรกุล เขต 10 อุบลราชธานี นิติกร
9 นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม เขต 8 มุกดาหาร นวก.สธ.ชำนาญการ
10 นางวีรญา บำรุงสวัสดิ์ เขต 8 มุกดาหาร นวก.สธ.ชำนาญการ
11 นายมีชัย สุวรรณไตร เขต 8 บึงกาฬ นิติกรชำนาญการ
12 นางสาวสุณีย์พร แดงภูมิ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรปฏิบัติการ
13 นางสาวขจีรัตน์ ศรีดี เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
14 นางพัชรีพร บุญรอด เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรปฏิบัติการ
15 นางสุมาลี ทองศรี เขต 4 สิงห์บุรี นิติกรชำนาญการ
16 นางศิรินุช ศรีสุวรรณ เขต 1 แพร่ นิติกรชำนาญการ
17 นางสาวฐิติวรดา ตุงคะศิริ เขต 2 พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
18 นางสาวกฤตติกา กลิ่นชื่น เขต 8 มุกดาหาร นิติกร
19 นายพิทักษ์ มูลประดับ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรปฏิบัติการ
20 นางสาวช่อฟ้า ปรีดี เขต 2 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
21 นายระวี แววศรี เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
22 นางสาวอุทัย สมบูรณ์ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
23 นายคเนศ วงษา เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
24 นายภัทรพล ทองไทย เขต 10 อุบลราชธานี นวก.สธ.ชำนาญการ
25 นายมงคลชัย แก้วพวงงาม เขต 10 อุบลราชธานี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
26 นางนิษฐาชญาณ์ สมใสวิวิตรกุล เขต 10 อุบลราชธานี นวก.สธ.ชำนาญการ
27 นางสาวมลจันทร์ บุดดา เขต 2 เพชรบูรณ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
28 นางดวงเดือน พิมพ์ทรัพย์ เขต 10 ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 นางจันทร์เพ็ญ กุย เขต 10 ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 นายอำนวย บุญเพชร เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
31 นางจารุณี ภักดีโต เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
32 นางสาวลลิดา แจ่มจำรัส เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรชำนาญการ
33 นายปราโมทย์ อินทรเรืองศร เขต 3 กำแพงเพชร จพ.วิทย์ฯ ชำนาญงาน
34 นายวรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท เขต 3 กำแพงเพชร นิติกร
35 นายสมชาย รำจวน เขต 5 สมุทรสงคราม นิติกรชำนาญการพิเศษ
36 นายชุมพล นาคอ่อน เขต 5 สมุทรสาคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
37 นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ เขต 9 นครราชสีมา นิติกรชำนาญการพิเศษ
38 นายสุรศักดิ์ พรหมหมื่นไวย เขต 9 นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
39 นางสาวชญากาณฑ์ เสือบุญ เขต 9 นครราชสีมา นิติกร
40 นางสาววิมลศิริ เหงกระโทก เขต 9 นครราชสีมา นิติกร
41 นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกรชำนาญการ
42 นายศรัณย์ พงษ์สาลี เขต 9 สุรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ
43 นายรัตนชัย รัตนโคตร เขต 9 สุรินทร์ เภสัชกรชำนาญการ
44 นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์ เขต 11 ชุมพร นิติกรชำนาญการ
45 นายสุทธิพงษ์ ประสมทอง เขต 11 ชุมพร นิติกร
46 นางสาวนันทลักษ์ บุญฤทธิ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
47 นายนัฐพร ทัพชัยยุทธ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
48 นายสมหมาย แย้มยิ่ง เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
49 นางสาวอรกวี ข้องรัก เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
50 นายกฤตชภัช ช่วยแก้ว เขต 11 กระบี่ นิติกร
51 นายพรเทพ แสวงสุข เขต 11 กระบี่ นิติกร
52 นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล เขต 11 พังงา นิติกรปฏิบัติการ
53 นางสาวบุญญา บุศบก เขต 11 พังงา นิติกร
54 นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูล เขต 11 สุราษฎร์ธานี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
55 นายกิตติศักดิ์ สกุลลิ่มสุวรรณ เขต 11 ระนอง นิติกร
56 นายเรืองเดช มิสุด เขต 11 ระนอง นิติกร
57 นางนฤมล ทองพนัง เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกรชำนาญการ
58 นายวิเชียร เพชรอาวุธ เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
59 นายสมศักดิ์ ทองสร้อย เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.ทันตะฯชำนาญงาน
60 นายปิยพงศ์ โยเทวะ เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
61 นายประเทือง คำภานันต์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการ
62 นายวันชาติ ผังดี เขต 10 อำนาจเจริญ นวก.สธ.ชำนาญการ
63 นายพงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ เขต 10 อำนาจเจริญ นวก.สธ.ปฏิบัติการ
64 นายจรูญศักดิ์ ศิริพงษ์อาภรณ์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการ
65 นายกิตติวัฒน์ สิงหนัน เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกร
66 นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
67 นายสมควร นิ่มนวลศรี เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการ
68 นางสุมณฑา ลีพัฒนากิจ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เภสัชกรชำนาญการ
69 นายณัฐวรรธน์ มูลมิตร์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
70 นายกฤษณัฎ พรหมณี เขต 11 สุราษฎร์ธานี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
71 นายภาณุวัฒน์ มาตรแสง เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการ
72 นายประมวลศิลป์ บุพศิริ เขต 8 สกลนคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
73 นายครรชิต เมาะสาษี เขต 8 หนองบัวลำภู นิติกรชำนาญการ
74 นายธนากร ประทุมชาติ เขต 8 หนองบัวลำภู นวก.สธ.ปฏิบัติการ
75 นางสาวสุดารัตน์ ประสานญาติ เขต 8 เลย นิติกรชำนาญการ
76 นายสุริยันต์ หิรัญพรหม เขต 8 เลย นวก.สธ.
77 นางสาวทิศาชล ดามบุตร เขต 8 เลย นิติกร
78 นางสาวนิ่มนวล อาจแก้ว เขต 8 เลย นิติกร
79 นางสาวสุธิดา คงเฟื่อง เขต 8 เลย นิติกร
80 นายสุภาพ โพนสิงห์ เขต 8 หนองคาย นิติกรชำนาญการพิเศษ
81 นายเกียรติศักดิ์ คำอุ่น เขต 8 หนองคาย นิติกรปฏิบัติการ
82 นายธนภัทร สุทธิ เขต 8 หนองคาย นวก.สธ.ชำนาญการ
83 นายจิตติภัทร์ ระหารนอก เขต 8 บึงกาฬ นิติกรปฏิบัติการ
84 นางสาวธาราทิพย์ แสงสว่าง เขต 8 บึงกาฬ นิติกร
85 นายกิตติชัย พาระแพง เขต 8 สกลนคร นิติกร
86 นางสาวกัลยกร มานิสสรณ์ เขต 8 สกลนคร นิติกร
87 นางสาวชุติมา โต้นดง เขต 9 ชัยภูมิ นิติกรชำนาญการ
88 นายนฤพล ประยูรพันธ์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
89 นายสุประจักษ์ มิตรรัตน์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
90 นางสาวรัตติยา ญาณจินดา เขต 4 ปทุมธานี นิติกร
91 นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ เขต 4 ปทุมธานี นิติกรปฏิบัติการ
92 นายบัณฑิต ชาตะกูล เขต 4 ปทุมธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
93 นางสาวพรพิมล แน่นหนา เขต 6 ฉะเชิงเทรา นิติกรชำนาญการพิเศษ
94 นางสุภาพร คุณเจริญ เขต 6 ฉะเชิงเทรา นวก.สธ.ปฏิบัติการ
95 นายจุตรพิธ ชนะสิทธิ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกร
96 นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกรชำนาญการ
97 นายข่าน ประเสริฐกลาง เขต 6 จันทบุรี นิติกร
98 นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
99 นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
100 นางสาวอารดา กันวนา เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
101 นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน เขต 4 นครนายก นิติกร
102 นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี เขต 4 นครนายก นิติกรชำนาญการ
103 นายวลิต สุวรรณาลัย เขต 4 ลพบุรี นิติกรชำนาญการ
104 นายกิตติชัย ศิริทัพ เขต 4 ลพบุรี นิติกร
105 นางบุญมี ทิติ๊บ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรปฏิบัติการ
106 นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกร
107 นางสาวกรรณิกา สตารัตน์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
108 นายศานติวัฒน์ ศรีสุวอ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการ
109 นายสนั่น พาจันทร์ดี เขต 8 อุดรธานี นวก.สธ.ชำนาญการ
110 นายทรัพย์สิน วงศ์ศิลป์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการ
111 นายชาญเดช ไตรดำรง เขต 8 อุดรธานี นิติกร
112 นางสาวกฤษณา ภูจิตร เขต 8 อุดรธานี นิติกร
113 นายประจวบ จำลองเพ็ง เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการพิเศษ
114 นางคัทลียา มะเสนา เขต 7 ร้อยเอ็ด นวก.สธ.ชำนาญการ
115 นางสาวอุบล สากำ เขต 7 ร้อยเอ็ด นวก.สธ.ชำนาญการ
116 นายนิติกร พุทธลา เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
117 นายชนากานต์ ประชุมวรรณ เขต 7 ร้อยเอ็ด เจ้าพนักงานธุรการ
118 นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร เขต 9 บุรีรัมย์ นิติกร
119 นางสาวสุพรรณี ศรีสง่า เขต 9 บุรีรัมย์ นิติกร
120 นางสาวนิภาธร สมุติรัมย์ เขต 9 บุรีรัมย์ นิติกร
121 นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล เขต 9 บุรีรัมย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
122 นายนิคม เสือดาว เขต 5 กาญจนบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
123 นายจักรพันธ์ ปิยวิไลวรรณ เขต 5 กาญจนบุรี นิติกรชำนาญการ
124 นางสาวเปรียบแก้ว คล้ายมณี เขต 5 กาญจนบุรี นิติกร
125 นายวิชัย รัตนกรีฑากุล เขต 4 นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
126 นายพุทธา ศรีเกิน เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการพิเศษ
127 นายสมเพชร ชมบุญ เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
128 นายสุมิตรชัย คำเขาแดง เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
129 นายสุรศักดิ์ สุตธรรม เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
130 นางสาวกมลพร สอนคำหาร เขต 7 ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
131 นายจิรพงศ์ อินทปาสาณ เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
132 นายวินิช โสภาพล เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการ
133 นายอัฐวุฒิ มาตย์วิเศษ เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
134 นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์ เขต 8 หนองคาย นิติกรปฏิบัติการ
135 นายภัสพล กั้งโสม เขต 8 หนองคาย นิติกร
136 นายบัณฑิต ชาตะกูล เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการพิเศษ
137 นางสาวสุนิสา นวนนก เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการ
138 นางสาวนภาพร ถิ่นแก้ว เขต 12 นราธิวาส นิติกร
139 นายอาณัติ ขุนมธุรส เขต 2 พิษณุโลก นวก.สธ.ชำนาญการ
140 นางสาวนาฏปวีจ์ ชินวงค์พรหม เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
141 นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
142 นางสาวสุภาพร ทับอินทร์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
143 นายเทอดพงษ์ อุ่นแก้ว เขต 2 พิษณุโลก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
144 นางสาวนภัส คำนวณ เขต 5 สุพรรณบุรี นิติกรชำนาญการ
145 นางเพ็ญพร โภควิริยะ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการ
146 นางสาวชุติพร แจ่มสว่าง เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการ
147 นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรปฏิบัติการ
148 นายพิศณุ ขำนุรักษ์ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกร
149 นางมาลี แป้นจันทร์ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกร
150 นายพุทธิพงษ์ นิติเชาวกุล เขต 3 นครสวรรค์ นิติกร
151 นายทรัพย์สิน ทองโคตร เขต 2 เพชรบูรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน
152 นางสาวอาริยา ลิ้มตระกูล เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
153 นางสาวพรพรรณ พุทธา เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
154 นายสุรเชษฐ และอรุณ เขต 6 สมุทรปราการ นิติกรชำนาญการ
155 นางสาวยุวดี ดีแก้ว เขต 6 สมุทรปราการ นิติกร
156 นายดุลพินิจ ผ้าแดง เขต 6 สมุทรปราการ นิติกร
157 นายรชานนท์ ละอองทอง เขต 6 สมุทรปราการ นิติกร
158 นายนายพนัส นิตรมร เขต 6 ตราด นิติกรชำนาญการ
159 นางสาวปริญญา พลอยจั่น เขต 6 ตราด นิติกร
160 นางสาวทิพวัลย์ วงค์ขวาหูม เขต 6 ตราด นิติกร
161 นายจเร บัวสัมฤทธิ์ เขต 1 พะเยา นิติกรชำนาญการ
162 นายบรรณ เอี่ยวสกุล เขต 11 ภูเก็ต นิติกรชำนาญการ
163 นายวิทวัฒน์ กลับใจ เขต 12 ตรัง พนักงานธุรการ
164 นางสาวธิติมา ณ พัทลุง เขต 12 ตรัง นิติกร
165 นายนิติ ไพศาลโอกาส เขต 12 ตรัง นิติกร
166 นายนรินธร ใบกอเด็ม เขต 12 ตรัง นิติกรชำนาญการพิเศษ
167 นายชาตรี ป้อมเปิ้น เขต 2 พิษณุโลก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
168 นายสุพจน์ จิตสงวนสุข เขต 4 สระบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
169 นายสมชาย รำจวน เขต 1 กรุงเทพมหานคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
170 นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
171 นางสาวจินตนา บุตรชน เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกร
172 นายปราโมทย์ บุญเปล่ง เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ
173 นายพิชิตชัย เชิดชู เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการ
174 นายมนตรี โอวาทสุวรรณ เขต 6 สระแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
175 นายณัฐภัทร สมบรม เขต 6 สระแก้ว นิติกร
176 ส.ต.ท.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์ เขต 1 ลำพูน นิติกรชำนาญการ
177 นายอาคม สังข์พนัส เขต 1 ลำพูน นิติกรปฏิบัติการ
178 นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ เขต 1 ลำพูน นิติกร
179 นายประกิต สิงห์ประพันธ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรชำนาญการ
180 นายรพี จันทร์โสภา เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกร
181 นายวัฏฏธรรม นนทธิ เขต 2 สุโขทัย นิติกรชำนาญการ
182 นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ เขต 2 สุโขทัย นิติกร
183 นายเมฆ อินมา เขต 2 สุโขทัย นิติกรชำนาญการพิเศษ
184 นางสาวสิริรัตน์ กันดี เขต 1 แพร่ นิติกรปฏิบัติการ
185 ว่าที่ ร.ต.หญิงนงลักษณ์ คำภารัตน์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกร
186 นายธานี มีเอี่ยม เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการ
187 นายนรินทร์ คงแก้ว เขต 12 สงขลา นิติกรชำนาญการ
188 นายนรพัทธ์ ทรงเดชะ เขต 12 สงขลา นวก.สธ.ชำนาญการ
189 นายปรีชา ณะไชยลักษณ์ เขต 12 สงขลา นวก.สธ.ชำนาญการ
190 นายสรวิชญ์ โพธิ์รักษา เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
191 นายสมศักดิ์ เทพาทิพวงศ์ เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
192 นายสรรเสริญ สุวรรณประเสริฐ เขต 5 นครปฐม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
193 นางสาวณัฐมณฑน์ ดาสาลี เขต 5 นครปฐม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
194 นายศุภภมร บุญเสริม เขต 3 ชัยนาท นิติกรชำนาญการ
195 นางสาวสุรีย์พร ตรัยภูมิ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
196 นายปุณณชัยรีย์ จโนการ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
197 นายอภิชา โมราศิลป์ เขต 11 นครศรีธรรมราช นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
198 นายกิตติ ก้อนแก้ว เขต 1 เชียงใหมม่ นิติกรปฏิบัติการ
199 นายน้อม ปิจมิตร เขต 1 เชียงราย นิติกรชำนาญการพิเศษ
200 นายบุรินทร์ จันวิชัย เขต 6 สระแก้ว นิติกร
201 นายพีรณัฐศักดิ์ เงินจันทร์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
202 นางสาวธิวาพร จันทร์ขาว เขต 2 เพชรบูรณ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
203 นายจิระศักดิ์ บัวหลวง เขต 11 ระนอง นิติกรชำนาญการ
204 พ.อ.อ.วัชราพงษ์ ธงศรี เขต 8 สกลนคร จพ.ธุรการชำนาญงาน
205 นายชนินทร์ มูลตรีสา เขต 8 สกลนคร นิติกร
206 นายศุภชัย สมแก้ว เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
207 เขต
208 นางสาวสาธิดา กลิ่นรุ่งโรจน์ เขต 11 นครศรีธรรมราช นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
209 นายสมชาย พริกเล็ก เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
210 นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์ เขต 1 น่าน นิติกรชำนาญการ
211 นางสาวผกาวรรณ วันเพ็ง เขต 4 สระบุรี นิติกรปฏิบัติการ
212 นางดวงธิดา บริพันธ์ เขต 12 ตรัง จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
213 เขต