ข้อมูลสมาชิกสมาคม

สมาคมนักกฏหมายสาธารณสุข

เลขสมาชิก

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

เขตสุขภาพ

จังหวัด

ระดับตำแหน่ง

1 นายสุเทพ นาคนาม เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
2 นายเสมอ กาฬภักดี เขต สป.สธ. นนทบุรี ข้าราชการบำนาญ
3 นายสุจินต์ สิริอภัย เขต สป.สธ. นนทบุรี ข้าราชการบำนาญ
4 นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการพิเศษ
5 นายพชร มาเทียน เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
6 นายนิพนธ์ จันดารักษ์ เขต 8 มุกดาหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวประภาพร หงษ์ตระกูล เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
9 นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม เขต 8 มุกดาหาร นวก.สธ.ชำนาญการ
10 นางวีรญา บำรุงสวัสดิ์ เขต 8 มุกดาหาร นวก.สธ.ชำนาญการ
12 นางสาวสุณีย์พร แดงภูมิ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรปฏิบัติการ
13 นางสาวขจีรัตน์ ศรีดี เขต 2 เพชรบูรณ์ นิติกร
14 นางพัชรีพร บุญรอด เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรปฏิบัติการ
15 นางสุมาลี ทองศรี เขต 4 สิงห์บุรี นิติกรชำนาญการ
16 นางศิรินุช ศรีสุวรรณ เขต 1 แพร่ นิติกรชำนาญการ
17 นางสาวฐิติวรดา ตุงคะศิริ เขต 2 พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
18 นางสาวกฤตติกา กลิ่นชื่น เขต 8 มุกดาหาร นิติกร
19 นายพิทักษ์ มูลประดับ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรปฏิบัติการ
21 นายระวี แววศรี เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
22 นางสาวอุทัย สมบูรณ์ เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
23 นายคเนศ วงษา เขต 10 อุบลราชธานี นิติกรชำนาญการ
27 นางสาวมลจันทร์ บุดดา เขต 2 เพชรบูรณ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
28 นางดวงเดือน พิมพ์ทรัพย์ เขต 10 ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 นางจันทร์เพ็ญ กุย เขต 10 ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 นายอำนวย บุญเพชร เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
31 นางจารุณี ภักดีโต เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
32 นางสาวลลิดา แจ่มจำรัส เขต 3 กำแพงเพชร นิติกรชำนาญการ
33 นายปราโมทย์ อินทรเรืองศร เขต 3 กำแพงเพชร จพ.วิทย์ฯ ชำนาญงาน
35 นายสมชาย รำจวน เขต 5 นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
36 นายชุมพล นาคอ่อน เขต 5 สมุทรสาคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
37 นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ เขต 9 นครราชสีมา นิติกรชำนาญการพิเศษ
41 นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกรชำนาญการ
42 นายศรัณย์ พงษ์สาลี เขต 9 สุรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ
43 นายรัตนชัย รัตนโคตร เขต 9 สุรินทร์ เภสัชกรชำนาญการ
44 นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์ เขต 11 ชุมพร นิติกรชำนาญการ
46 นางสาวนันทลักษ์ บุญฤทธิ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
47 นายนัฐพร ทัพชัยยุทธ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
48 นายสมหมาย แย้มยิ่ง เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
49 นางสาวอรกวี ข้องรัก เขต 11 กระบี่ นิติกรชำนาญการ
52 นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล เขต 11 พังงา นิติกรปฏิบัติการ
53 นางสาวบุญญา บุศบก เขต 11 พังงา นิติกร
57 นางนฤมล ทองพนัง เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกรชำนาญการ
58 นายวิเชียร เพชรอาวุธ เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
59 นายสมศักดิ์ ทองสร้อย เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.ทันตะฯชำนาญงาน
60 นายปิยพงศ์ โยเทวะ เขต 11 นครศรีธรรมราช จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
61 นายประเทือง คำภานันต์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ
62 นายวันชาติ ผังดี เขต 10 อำนาจเจริญ นวก.สธ.ชำนาญการ
63 นายพงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ เขต 10 อำนาจเจริญ นวก.สธ.ปฏิบัติการ
64 นายจรูญศักดิ์ ศิริพงษ์อาภรณ์ เขต 10 อำนาจเจริญ นิติกรชำนาญการ
66 นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
67 นายสมควร นิ่มนวลศรี เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกรชำนาญการ
69 นายณัฐวรรธน์ มูลมิตร์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
72 นายประมวลศิลป์ บุพศิริ เขต 8 สกลนคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
73 นายครรชิต เมาะสาษี เขต 8 หนองบัวลำภู นิติกรชำนาญการ
75 นางสาวสุดารัตน์ ประสานญาติ เขต 8 เลย นิติกรชำนาญการ
76 นายสุริยันต์ หิรัญพรหม เขต 8 เลย นวก.สธ.
80 นายสุภาพ โพนสิงห์ เขต 8 หนองคาย นิติกรชำนาญการพิเศษ
82 นายธนภัทร สุทธิ เขต 8 หนองคาย นวก.สธ.ชำนาญการ
87 นางสาวชุติมา โต้นดง เขต 9 ชัยภูมิ นิติกรชำนาญการ
88 นายนฤพล ประยูรพันธุ์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
93 นางสาวพรพิมล แน่นหนา เขต 6 ฉะเชิงเทรา นิติกรชำนาญการพิเศษ
94 นางสุภาพร คุณเจริญ เขต 6 ฉะเชิงเทรา นวก.สธ.ปฏิบัติการ
95 นายจุตรพิธ ชนะสิทธิ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกร
96 นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ เขต 6 จันทบุรี นิติกรชำนาญการ
97 นายข่าน ประเสริฐกลาง เขต 6 จันทบุรี นิติกร
98 นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
100 นางสาวอารดา กันวนา เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
101 นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน เขต 4 นครนายก นิติกร
102 นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี เขต 4 นครนายก นิติกรชำนาญการ
103 นายวลิต สุวรรณาลัย เขต 4 ลพบุรี นิติกรชำนาญการ
105 นางบุญมี ทิติ๊บ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรปฏิบัติการ
107 นางสาวกรรณิกา สตารัตน์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
110 นายทรัพย์สิน วงศ์ศิลป์ เขต 8 อุดรธานี นิติกรชำนาญการ
113 นายประจวบ จำลองเพ็ง เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการพิเศษ
114 นางคัทลียา มะเสนา เขต 7 ร้อยเอ็ด นวก.สธ.ชำนาญการ
115 นางสาวอุบล สากำ เขต 7 ร้อยเอ็ด นวก.สธ.ชำนาญการ
116 นายนิติกร พุทธลา เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
125 นายวิชัย รัตนกรีฑากุล เขต 4 นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
126 นายพุทธา ศรีเกิน เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการพิเศษ
127 นายสมเพชร ชมบุญ เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
128 นายสุมิตรชัย คำเขาแดง เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
129 นายสุรศักดิ์ สุตธรรม เขต 7 ขอนแก่น นิติกรชำนาญการ
130 นางสาวกมลพร สอนคำหาร เขต 7 ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
132 นายวินิช โสภาพล เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกรชำนาญการ
133 นายอัฐวุฒิ มาตย์วิเศษ เขต 7 ร้อยเอ็ด นิติกร
136 นายบัณฑิต ชาตะกูล เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการพิเศษ
137 นางสาวสุนิสา นวนนก เขต 12 นราธิวาส นิติกรชำนาญการ
138 นางสาวนภาพร ถิ่นแก้ว เขต 12 นราธิวาส นิติกร
140 นางสาวนาฏปวีจ์ ชินวงค์พรหม เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
141 นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
142 นางสาวสุภาพร ทับอินทร์ เขต 2 พิษณุโลก นิติกร
143 นายเทอดพงษ์ อุ่นแก้ว เขต 2 พิษณุโลก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
144 นางสาวนภัส คำนวณ เขต 5 สุพรรณบุรี นิติกรชำนาญการ
145 นางเพ็ญพร โภควิริยะ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรชำนาญการ
147 นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ เขต 3 นครสวรรค์ นิติกรปฏิบัติการ
159 นางสาวปริญญา พลอยจั่น เขต 6 ตราด นิติกร
161 นายจเร บัวสัมฤทธิ์ เขต 1 พะเยา นิติกรชำนาญการ
162 นายบรรณ เอี่ยวสกุล เขต 11 ภูเก็ต นิติกรชำนาญการ
164 นางสาวธิติมา ณ พัทลุง เขต 12 ตรัง นิติกร
166 นายนรินธร ใบกอเด็ม เขต 12 ตรัง นิติกรชำนาญการพิเศษ
167 นายชาตรี ป้อมเปิ้น เขต 2 พิษณุโลก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
168 นายสุพจน์ จิตสงวนสุข เขต 4 สระบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
169 นายสมชาย พรหมมณี เขต 2 พิษณุโลก นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
170 นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์ เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
172 นายปราโมทย์ บุญเปล่ง เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ
173 นายพิชิตชัย เชิดชู เขต 6 สระแก้ว นิติกรชำนาญการ
174 นายมนตรี โอวาทสุวรรณ เขต 6 สระแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
175 นายณัฐภัทร สมบรม เขต 6 สระแก้ว นิติกร
176 ส.ต.ท.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์ เขต 1 ลำพูน นิติกรชำนาญการ
177 นายอาคม สังข์พนัส เขต 1 ลำพูน นิติกรปฏิบัติการ
178 นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ เขต 1 ลำพูน นิติกร
179 นายประกิต สิงห์ประพันธ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกรชำนาญการ
180 นายรพี จันทร์โสภา เขต 2 อุตรดิตถ์ นิติกร
182 นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ เขต 2 สุโขทัย นิติกร
183 นายเมฆ อินมา เขต 2 สุโขทัย นิติกรชำนาญการพิเศษ
184 นางสาวสิริรัตน์ กันดี เขต 1 แพร่ นิติกรปฏิบัติการ
185 ว่าที่ ร.ต.หญิงนงลักษณ์ คำภารัตน์ เขต 9 สุรินทร์ นิติกร
186 นายธานี มีเอี่ยม เขต 2 พิษณุโลก นิติกรชำนาญการ
187 นายนรินทร์ คงแก้ว เขต 12 สงขลา นิติกรชำนาญการ
188 นายนรพัทธ์ ทรงเดชะ เขต 12 สงขลา นวก.สธ.ชำนาญการ
190 นายสรวิศฐ์ โพธิ์รักษา เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
191 นายสมศักดิ์ เทพาทิพวงศ์ เขต 5 นครปฐม นิติกรชำนาญการ
192 นายสรรเสริญ สุวรรณประเสริฐ เขต 5 นครปฐม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
193 นางสาวณัฐมณฑน์ ดาสาลี เขต 5 นครปฐม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
194 นายศุภภมร บุญเสริม เขต 3 ชัยนาท นิติกรชำนาญการ
195 นางสาวสุรีย์พร ตรัยภูมิ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
196 นายปุณณชัยรีย์ จโนการ เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
197 นายอภิชา โมราศิลป์ เขต 11 นครศรีธรรมราช นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
201 นายพีรณัฐศักดิ์ เงินจันทร์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
202 นางสาวธิวาพร จันทร์ขาว เขต 2 เพชรบูรณ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
203 นายจิระศักดิ์ บัวหลวง เขต 11 ระนอง นิติกรชำนาญการ
204 พ.อ.อ.วัชราพงษ์ ธงศรี เขต 8 สกลนคร จพ.ธุรการชำนาญงาน
205 นายชนินทร์ มูลตรีสา เขต 8 สกลนคร นิติกร
206 นายศุภชัย สมแก้ว เขต 11 สุราษฎร์ธานี นิติกร
207 นายภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง เขต 3 กำแพงเพชร นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
208 นางสาวสาธิดา กลิ่นรุ่งโรจน์ เขต 11 นครศรีธรรมราช นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
209 นายสมชาย พริกเล็ก เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
210 นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์ เขต 1 น่าน นิติกรชำนาญการ
211 นางสาวผกาวรรณ วันเพ็ง เขต 4 สระบุรี นิติกรปฏิบัติการ
212 นางดวงธิดา บริพันธ์ เขต 12 ตรัง จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
213 นางจันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว เขต 1 แม่ฮ่องสอน นิติกรชำนาญการพิเศษ
215 นางสาวสุชญา กูลศิริ เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
216 นายสราวุฒิ อินทร์อนันต์ เขต 6 ปราจีนบุรี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
217 นายมิตรทัย แก้วคำ เขต 8 นครพนม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
218 นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล เขต 8 นครพนม นิติกรชำนาญการ
219 นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ เขต 1 สป.สธ. นิติกรชำนาญการพิเศษ
220 นายธีรพงษ์ จันทนิตย์ เขต 4 อยุทยา นิติกร
221 นางสาวลลิตา ทรัพย์ดำ เขต 6 จันทบุรี นิติกรปฏิบัติการ
222 นายสุรเวช อุ่นแก้ว เขต 6 สมุทรปราการ นิติกรปฏิบัติการ
223 นายภาสกร ประยูรพันธุ์ เขต 9 ชัยภูมิ นิติกร
224 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ เขต 2 พิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์
225 นายกิตติ ใจสมุทร เขต 12 ปัตตานี นิติกรชำนาญการพิเศษ
226 นายเกตุแก้ว แก้วใส เขต สป.สธ. นนทบุรี นิติกรชำนาญการพิเศษ
227 นางสาวศศินันท์ หยูตุ้ง เขต 11 นครศรีธรรมราช นิติกร
228 นายธนู คลังเพ็ชร เขต 3 พิจิตร นิติกรชำนาญการ
229 นายปิยะพงษ์ ฉ่ำมณี เขต 8 สกลนคร นิติกรชำนาญการพิเศษ
230 นายณรงค์ พุทธรักษา เขต 5 เพชรบุรี นิติกรชำนาญการ
231 นางสาววันวิสาข์ หวันทา เขต 6 ปราจีนบุรี นิติกร
232 นายไวพจน์ แสนใจธรรม เขต 1 สป.สธ. นิติกรชำนาญการพิเศษ