นายณฤทธิ์ กันทะวรรณ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : สสจ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • เบอร์โทร :