หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566

18 สิงหาคม 2566 : เข้าชม 692 ครั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566