นายเสมอ กาฬภักดี

ข้าราชการบำนาญ

  • เขต : สป.สธ.
  • ส่วนราชการ : กลุ่ม สวค. สป.
  • จังหวัด : นนทบุรี