เอกสารประกอบการอบรม ระเบียบเงินบำรุง และค่าตอบแทน

20 กรกฎาคม 2566 : เข้าชม 1062 ครั้ง

ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุงฉบับปี 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2564 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ฉบับใหม่


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ว.79)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อสาขาวิชาชีพ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ฉ.10-ฉ.12)
รายชื่อหน่วยบริการสังกัด กรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต