เอกสารเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 2367 ครั้ง

อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติ ให้เปลี่ยนชื่อ "กลุ่มงานนิติการ" เป็นชื่อ "กลุ่มกฎหมาย" สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข


หนังสือแจ้ง สป.สธ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายชื่อหน่วยงาน
ตัวอย่างจัด งานภายในกลุ่มกฎหมาย
หนังสือประชาสัมพันธ์กลุ่มกฎหมาย