คู่มือการบริจาคเงินและทรัพย์สินของหน่วยบริการ

25 กันยายน 2562 : เข้าชม 1052 ครั้ง

คู่มือบริจาคเงินและทรัพย์สินของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับบริจาคทั้งที่เป็นเงิน และทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ , ที่ดิน , อาคาร

สมัครเข้าอบรม
คู่มือการบริจาคเงินและทรัพย์สินของหน่วยบริการ