การอนุญาตการลาของหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง แต่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค คำสั่งที่ 4408/2537

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 1067 ครั้ง